Algemene voorwaarden

annette van den beemt

SEPTEMBER 2022

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten met Annette van den Beemt.

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de (publiekrechtelijke) rechtspersoon waarmee Annette van den Beemt een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Partijen zijn Annette van den Beemt en opdrachtgever samen.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Annette van den Beemt diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.3. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Annette van den Beemt bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

2.4. Enige algemene of specifieke voorwaarden, opgelegd door de opdrachtgever, worden door Annette van den Beemt in haar rol als opdrachtnemer met nadruk van de hand gewezen.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Aanbiedingen en offertes van Annette van den Beemt zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. Een aanbod of offerte is maximaal dertig dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3.3. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Annette van den Beemt opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Slagracht haar offerte baseert.

4. Aanvaarding

4.1. Een overeenkomst met Annette van den Beemt of een tussenpersoon van Annette van den Beemt, bindt Annette van den Beemt slechts aan de opdrachtgever nadat Annette van den Beemt de overeenkomst aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

4.2. Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt Annette van den Beemt slechts, nadat de opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

4.3. De overeenkomst met opdrachtgever heeft geen andere inhoud dan hetgeen in de offerte of aanbieding van Annette van den Beemt staat vermeld.

5. Prijs en betaling

5.1. Alle prijzen die Annette van den Beemt hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verblijf-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

5.2. Annette van den Beemt is in alle gevallen gerechtigd overeengekomen prijzen en tarieven door middel van schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever te wijzigen voor prestaties die volgens overeenkomst of planning zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

5.3. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met door Annette van den Beemt kenbaar gemaakte wijzigingen in de prijzen en tarieven zoals bedoeld in lid 2, behoudt opdrachtgever zich het recht, binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel te annuleren tegen de in de kennisgeving van Annette van den Beemt genoemde datum waarop de prijs- of tariefswijziging in werking zou treden.

5.4. Annette van den Beemt factureert maandelijks achteraf tenzij anders is overeengekomen.

5.5. Facturen zullen door opdrachtgever worden voldaan volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij ontbreken van specifieke condities zal opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Bij eventueel meerwerk of andere bijkomende kosten, wordt een aparte begroting c.q. factuur opgesteld.

5.6. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zal Annette van den Beemt aan opdrachtgever een eindafrekening factureren. Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

5.7. Annette van den Beemt behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

5.8. Indien opdrachtgever verschuldigde bedragen niet binnen gestelde termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, voor het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

5.9. Blijft opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig de vorderingen te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in dat geval zal opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens de vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd zijn, waaronder alle kosten in rekening gebracht door externe deskundigen naast de in de rechte vastgestelde kosten, gerelateerd aan de inning van deze vorderingen of op rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 250,-.

5.10. Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de langst openstaande hoofdsom en de lopende rente.

6. Garanties

6.1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Annette van den Beemt enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

6.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle informatie die hij/zij aan Annette van den Beemt doet toekomen betreffende gesloten overeenkomsten en projectovereenkomsten en door Annette van den Beemt benodigde informatie voor het uitvoeren van haar werkzaamheden.

7. Voorbehoud van eigendom, rechten en retentie

7.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Annette van den Beemt totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Annette van den Beemt zijn voldaan.

7.2. Rechten worden in voorkomend geval aan opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

7.3. Annette van den Beemt kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Annette van den Beemt onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat opdrachtgever alle aan Annette van den Beemt verschuldigde bedragen betaald heeft.

8. Geheimhouding

8.1. Partijen onderkennen, dat iedere informatie welke aan beide partijen bekend zijn geworden in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden een strikt vertrouwelijk karakter dragen.

8.2. Partijen zijn verplicht de in lid 1 genoemde geheimhoudings­verplichting ook op te leggen aan hun medewerkers en andere namens de partij betrokken personen.

8.3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van drie jaar na afloop daarvan.

9. Intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software etc., evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Annette van den Beemt. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

9.2. De opdrachtgever heeft het recht om de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

9.3. Indien in afwijking van lid 1 Annette van den Beemt bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.

9.4. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat de rechten van het intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software etc., over gaan op opdrachtgever, dan behoudt Annette van den Beemt het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Uitvoering van de overeenkomst

10.1. Annette van den Beemt voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

10.2. Annette van den Beemt heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

10.3. Annette van den Beemt zorgt ervoor dat derden dezelfde geheimhoudingsverplichting wordt opgelegd, als die geldt voor medewerkers van Annette van den Beemt, omschreven in artikel 8.2.

10.4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de opdrachtgever.

10.5. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Annette van den Beemt tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

10.6. Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Annette van den Beemt tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

11. Wijziging en meerwerk

11.1. Wanneer Annette van den Beemt op verzoek werkzaamheden of prestaties verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen dienstverlening/overeenkomst vallen, zullen die werkzaamheden/prestaties aan Annette van den Beemt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Annette van den Beemt. Annette van den Beemt is niet verplicht aan een verzoek tot meerwerk te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een schriftelijke aanvraag wordt gedaan, welke dan schriftelijk dient te worden geaccepteerd door Annette van den Beemt. Mondeling gegeven opdrachten tot meerwerk binden Annette van den Beemt niet en komen voor (bewijs)risico van opdrachtgever.

11.2. Onder lid 1 worden ook verstaan wijzigingen in het vooraf afgesproken eindresultaat.

11.3. Opdrachtgever accepteert dat werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in lid 1 direct invloed kunnen hebben op het verwachte tijdstip van voltooiing van het eindresultaat.

11.4. Wanneer bij werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal opdrachtgever bij werkzaamheden of prestaties in lid 1 van tevoren schriftelijk door Annette van den Beemt worden geïnformeerd van financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

12. Duur van de overeenkomst

12.1. De overeenkomst tussen Annette van den Beemt en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

12.2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

12.3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de opdrachtgever Annette van den Beemt schriftelijk in gebreke stellen.

13. Opzeggen overeenkomst

13.1. De opdrachtgever kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na één jaar opzeggen.

13.2. Na afloop van de minimum looptijd van één jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

13.3. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan één jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

14. Ontbinding

14.1. Iedere partij is bevoegd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst te ontbinden en/of een betaling te annuleren indien:

14.1.1. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt.

14.1.2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, dan wel onder de wettelijke regeling van schuldsanering (titel drie faillissementswet) is komen te vallen;

14.1.3. op de –in het kader van een overeenkomst en/of daarbij behorende projectovereenkomsten, dan wel bijlagen- door of namens de wederpartij ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven;

14.1.4. de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

14.2. Beide partijen kunnen gesloten overeenkomsten slechts door rechterlijke tussenkomst doen beëindigen, uitgezonderd situaties zoals bedoeld in lid 1, indien de andere partij ernstig tekort schiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen. De partij die beëindiging overweegt zal de andere partij altijd eerst door middel van een aangetekend schrijven in gebreke moeten stellen. Hij/zij zal de andere partij vervolgens een redelijke termijn gunnen om alsnog aan zijn/haar verplichtingen te kunnen voldoen.

14.3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever, ongeacht op welke gronde behalve die zoals bedoeld in lid 1, is opdrachtgever betaling verschuldigd over gemaakte uren, kosten en/of reeds geaccordeerde werkzaamheden. Deze zullen door Annette van den Beemt in rekening worden gebracht.

15. Aansprakelijkheid

15.1. Annette van den Beemt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, hieronder vallen o.a. gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade of zuivere vermogensschade.

15.2. De overige aansprakelijkheid van Annette van den Beemt is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde goederen en/of diensten, met uitzondering van de aansprakelijkheid welke dwingendrechtelijk voortvloeit uit de afdeling 6.3.3. BW (productaansprakelijkheid)

15.3. Annette van den Beemt is niet aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van instructie die opdrachtgever verstrekt (heeft). Opdrachtgever is aldus volledig verantwoordelijk voor de door hem/haar verstrekte informatie.

15.4. Behoudende het geval van grove schuld of opzet van Annette van den Beemt of diens leidinggevend personeel, zal opdrachtgever Annette van den Beemt vrijwaren voor elke aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

15.5. Elke aanspraak op herstel of vergoeding vervalt wanneer deze niet binnen termijn van 10 dagen na het kenbaar zijn van gebrek, of binnen de garantieperiode schriftelijk kenbaar is gemaakt. Of binnen 10 dagen nadat het gesprek kenbaar had behoren te zijn aan opdrachtgever.

15.6. Annette van den Beemt heeft het recht te bepalen of zij op grond van bovenstaande artikelen, opdrachtgever schadeloos stelt of, indien mogelijk, vervanging aanbiedt van het geleverde.

16. Overmacht

16.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan redelijkerwijs niet voorzienbare en van buiten de macht van Annette van den Beemt komende verhinderende oorzaken zoals overmacht van toeleveranciers van Annette van den Beemt, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan Annette van den Beemt zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Annette van den Beemt is voorgeschreven of ieder ander voor waar Annette van den Beemt geen controle over heeft en redelijkerwijs niet voor haar rekening dient te komen.

16.2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

16.3. Annette van den Beemt is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

17. Toepasselijk recht bij geschillen

17.1. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden, en uit alle (project-) overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland.